Yeni sitemize hoþ geldiniz

Saygýdeðer okurlar, Uzun zamandan beri sizlere Avrasya Ýletiþim ismiyle hizmet verdik. Amatörce yaptýðýmýz sanal çalýþmayý artýk profesyonelce yapmak için yeni bir isimle hizmete devam ediyoruz. Bundan önceki yayýnlarýmýzdanda takip ettiðiniz gibi, yi

Saygýdeðer okurlar, Uzun zamandan beri sizlere Avrasya Ýletiþim ismiyle hizmet verdik. Amatörce yaptýðýmýz sanal çalýþmayý artýk profesyonelce yapmak için yeni bir isimle hizmete devam ediyoruz. Bundan önceki yayýnlarýmýzdanda takip ettiðiniz gibi, yine sizlerin sesi olarak dürüst ve ilkeli yayýnlarýmýza devam edeceðiz. Sizler her zaman bizlere destek oldunuz. Destek ve hoþgörülerinizden dolayý bir kez daha sizlere teþekkür ediyoruz. Dünya, Avrupa, Türkiye ve Belçika'dan haberlerle birlikte ilerleyen zamanlarda sitemizde canlý tv yayýný ve canlý radyomuzla da sizlerle olacaðýz. Her türlü haber alma özgürlüðünüzü yasal çerçeve ve genel ahlak kurallarý içerisinde sizlere sunacaðýz. Son zamanlarda artan internet yayýncýlýðýnda emeði geçen ve toplumumuzun en doðal hakký olan bilgilendirme hakkýna hizmet eden tüm meslekdaþlarýmýzý da yaptýklarý hizmetlerden dolayý tebrik ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz. 'Haber hür, meslek kutsal' inancý çerçevesinde yapýlacak tüm basýn hizmetlerinin insanlarýmýzý doðru bir þekilde bilgilendireceði inancýyla, hizmetimizi toplumumuzun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayýþla yapacaðýz. Genel ahlak, kiþi haklarý ve toplumlarýn deðer yargýlarýný önplanda tutarak, yapacaðýmýz yayýnlarda her zaman olduðu gibi "önce insan" anlayýþý yine vazgeçilmez ilkemiz olacaktýr. Anadolu'muzun baðrýnda yetiþmiþ evrensel þahsiyetlerimizin mesajlarýný Avrupa'da yaþayan insanlarýmýzýn gönlünde yaþatmak ve anlatmak önceliklerimizden olacaktýr. Dünya medeniyetlerinin buluþtuðu Avrupa'nýn baþkenti Brüksel'den kendi kültürel deðerlerimizi yaþatmak ve anlatmakla beraber, diðer medeniyetlerin kültürleriyle tanýþmak ve onlarla dostluk iliþkileri dostluk ve kardeþlik duygularýna doðal olarak da evrensel barýþa katký saðlayacaðýný düþünüyor, yayýnlarýmýzý bu ilkeler üzerine bina edeceðimizi sizlerle paylaþýyoruz. Tüm çalýþmalarýmýzda sizlerin desteði bizlerin hizmetleri en iyi bir þekilde vermemizi saðlayacaðýný çok iyi biliyoruz. Gayret sizden, hizmet bizden Site adresimizi tanýdýklarýnýza göndermenizi ve önermenizi saygýyla rica ederiz. Yarýnlar daha bir farklý olacak sizlerle... Dünya'ya açýldýðýmýz bu siteden tüm insanlýða sevgiler saygýlar.... www.belcikahaber.be